PROJEKTY BADAWCZE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.

Informacje o naborze:
 - Termin rozstrzygnięcia konkursu
ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek w przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.
Miejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System jest aktywny od 4 maja 2015 r.
 - Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 - Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
1 600 000 000 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 140 000 000 zł, a dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach 1 460 000 000 zł.

Proponujemy realizację projektu w następujących etapach:
- Napisanie wniosku o dofinansowanie,
- Współpracę na zasadzie partnerstwa (CITYSCHOOL SP ZOO – Lider ):

Co dajemy:
-Napisanie wniosku aplikacyjnego w partnerstwie ( w tym rejestracja w generatorze, rozeznanie czy dany pomysł/projekt kwalifikuje się do danego programu, jaki jest poziom dofinansowania, jaka jest perspektywa czasowa realizacji)
- Reprezentowanie i odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie projektu
- Rozliczenie projektu
- Prawidłowe zamknięcie

Korzyści dla Partnera:
- Dofinansowanie badań 80% i prac rozwojowych na poziomie 60%
- Promocja wyników badań

Wkład własny:
20% wartości projektu