Krajowy fundusz szkoleniowy

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do potrzeb zmieniającej się gospodarki.
W 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego:
1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodowego, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji dla celów zawodowych,
2) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
3) wsparcie młodych do 30 r. życia, nowozatrudnionych pracowników na podstawie zawartej z urzędem pracy umowy w sprawie refundacji z Funduszu Pracy kosztów pracy tych osób zgodnie z art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku ( Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.)
Pracodawcą, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadałaby osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą nie może korzystać ze środków KFS.
Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownik w trakcie trwania kształcenia musi świadczyć pracę tzn. nie może przebywać na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, wychowawczym.

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, można sfinansować następujące działania:

1) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

2) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacje lub uprawnień zawodowych,

4) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

5) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Pracodawca, na podstawie zawartej umowy, może otrzymać środki KFS w wysokości:

1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeśli należy do grupy mikro przedsiębiorców (zatrudnia do 10 osób), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

UWAGA: Przy określaniu kosztów kształcenia ustawicznego:
• uwzględnia się wyłącznie koszt samego kształcenia ustawicznego,
• przy wyliczaniu wkładu własnego pracodawca nie uwzględnia innych kosztów, które ponosi pracodawca w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, kosztów delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.
Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na dofinansowanie kursów rozumianych jako pozaszkolne zajęcia zaplanowane i zrealizowane przez instytucję szkoleniową w określonym czasie, według ustalonego programu.

Pracodawca zawiera z pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończy kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę rozwiązania umowy o pracę z jego winy, a zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów, a pracodawca zwraca te koszty staroście.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc publiczną udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków z KFS składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosek. Jeżeli pracodawca jest beneficjentem pomocy publicznej do wniosku musi dołączyć informacje o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech kolejnych lat obrotowych.

Wnioski są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z kolejnością wpływu, do wyczerpania przyznanego limitu środków.
Przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy jest dokonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej. w związku z powyższym, odmowa przyznania tych środków nie podlega odwołaniu.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za realizację

Karol Grabowski

karol.grabowski@cityschool.pl

tel. 530794580

Ankieta dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych