PRAWA CZŁOWIEKA W UNII EUROPEJSKIEJ A OBOWIĄZKI WŁADZ PUBLICZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ADRESACI i CEL KURSU

Kurs jest adresowany do pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników banków, firm i korporacji, dziennikarzy i pracowników nauki, a także innych zainteresowanych.

Cel kursu: przyswojenie minimalnej wiedzy prawnej, administracyjnej i praktycznej o ochronie praw jednostek w działalności organów publicznych, w tym także w pracy zawodowej.

Uczestnictwo w kursie potwierdzane jest certyfikowanym świadectwem.

PROGRAM KURSU (czas trwania 16 godzin)

Wstęp historyczno - międzynarodowy - 2 godziny

 • Pojęcia i systemy ochrony praw człowieka
 • Zarys systematyki praw człowieka przyjętej w Lizbonie
 • Wartości na których zbudowana jest Unia

Prawa człowieka, prawa zasadnicze i zasady ogólne - 2 godziny

 • Pojęcie prawa zasadniczych
 • Katalog i zakres praw zasadniczych
 • Wartości, ich rola i pozycja w prawie Unii
 • Prawa człowieka w porządkach WE i UE
 • Ochrona konsumenta
 • Zrównoważony rozwój i prawo do środowiska

Obowiązki państw członkowskich w sferze praw człowieka i ich wykonywanie - 2 godziny

 • Implementacja Traktatów, KPP i EKPC, prawo do przyzwoitej legislacji. Wartości Unii a obowiązki państw
 • Obowiązki organów administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości
 • Sądy krajowe jako unijne

Wartości, ogólne zasady prawa a prawa człowieka - 2 godziny

 • Ważniejsze regulacje traktatowe (TUE, TFUE)

Karta Praw Podstawowych (KPP) - 2 godziny

 • Powstanie, ewolucja i charakter Karty
 • Przepisy Karty, a regulacje EKPC
 • Godność i wolność a prawa osobiste w przepisach KPP
 • - Równość i solidarność
 • - Prawa obywatelskie w Karcie
 • - Prawa sądowe
 • - Wykładnia i stosowanie Karty KPP a prawa podmiotowe

Pozaunijne źródła regulacji praw podmiotowych - 2 godziny

 • Konflikt norm EKPC i Acquis a odpowiedzialność państw
 • Wybrane problemy przystąpienia Unii do EKPC
 • Ochrona praw podmiotowych w normach pozaunijnych

Prawa podmiotowe a wyroki Trybunału Sprawiedliwości - 2 godziny

 • Rola i znaczenie orzecznictwa Trybunału. Skargi. Postępowanie
 • Najstarsze orzeczenia. Orzeczenia z lat 1980-91
 • Ostatnie ważniejsze orzeczenia

Instrumenty sądowej i pozasądowej ochrony praw człowieka - 2 godziny

 • Typy skarg do TS UE a ochrona krajowa
 • Pozasądowa ochrona praw człowieka
 • Struktury unijne o ochrona praw człowieka

- Resumé i Testy - 2 godziny.