UMOWY MIĘDZYNARODOWE – WARSZTATY

 

Zawieranie i stosowanie umów międzynarodowych

- zajęcia praktyczne (warsztaty)

Prowadzący: doc. dr Jarosław Sozański, b. radca ministra spraw zagranicznych, uczestnik procesu negocjacyjnego, nauczyciel akademicki, autor licznych przedmiotowych publikacji

dłonieTematyka:

 1. Podstawowe pojęcia i regulacje (konwencje, ustawa i rozporządzenie o umowach międzynarodowych). Rodzaje umów międzynarodowych. Podmioty (zdolność traktatowa). Stosowanie umów: praktyka polska (ważniejsze słabości) i ważniejszych państw. - Samodzielne przygotowanie i dyskusja na pierwszych zajęciach. Prezentacja przykładów umów. Ważniejsze źródła: J. Sozański, Prawo traktatów – zarys współczesny (PWN Iuris 2009 i n; A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2014. 2 godziny
 2. Etapy zawierania umów międzynarodowych w realiach polskich: 
 • ustalenie potrzeby zawarcia oraz tematu (zakresu i rodzaju) umowy (z uzasadnieniem i skutkami), a nadanie temu formalnego kształtu;
 • ustalenie resortu odpowiedzialnego, negocjatorów oraz instrukcji negocjacyjne (poufna, ze wskazaniem zakresu ustępstw); negocjacje (etapy);
 • języki umowy a języki negocjacji (ew. przystępowanie do zawartych umów);
 • przyjęcie i parafowanie tekstu umowy oraz jej podpisanie (organizacja uroczystości);
 • zatwierdzenie lub ratyfikacja umowy (w tym ew. tłumaczenie umowy a jej język obowiązujący – płaszczyzna krajowa i międzynarodowa);
 • wejście w życie umowy i jej stosowanie (bezpośrednie, przedustawowe, inne), a możliwości korekt;
 • błędy i inne przyczyny oraz tryb nieważności;
 • wygasanie umów (rodzaje), w tym po ich wypowiedzenie, a ew. późniejsze skutki.
 • 14 godzin zajęć praktycznych, w tym tworzenie dokumentów i realizacja przyjętych standardów.

3. Umowy w Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy (samorządy). Czy umowy mogą kolidować lub kolidują z Konstytucją albo Traktatami. 2 godzinny.

4. Wzajemna ocena przez słuchaczy umów przygotowanych przez nich według ustalonych instrukcji (w domu) oraz prezentacja tego na zajęciach, a także podsumowanie zajęć. 2 godziny

Metody i pomoce dydaktyczne:
Warsztaty wymagają od słuchaczy pracy i zaangażowania (postawy bierne są kontraproduktywne). Przed pierwszymi zajęciami słuchacze otrzymają program zajęć i wykaz literatury (do całości) oraz opracowanie skrótowe pierwszego tematu i pozycje do 1. zajęć (do zapoznania). Prowadzący będzie demonstrował autentyczne umowy i inne dokumenty oraz omawiał na ich przykładzie poszczególne zagadnienia (w tym etapy powstawania i stosowania umów), wskazując także na występujące w nich słabości i błędy. Zwróci uwagę na normy prawne i sposoby oraz niuanse ich implementacji. Wszystkie zajęcia będą interaktywne. Na każde spotkanie wymagane będzie wcześniejsze przygotowanie słuchaczy, w tym opracowanie odpowiednich projektów dokumentów. Obok ocen i uwag efektów tych przygotowań przez prowadzącego, podobnych ocen dokonają wcześniej słuchacze. Na końcu zajęć przeprowadzony będzie krótki sprawdzian, Na stronie biura wszyscy będą mogli sprawdzić swą wiedzę w specjalnym teście. Obok wyniesionej wiedzy w posiadaniu słuchaczy pozostanie sporo ciekawych materiałów praktycznych, które można skompletować w postaci pliku lub wydruku (broszury).

Przydatność:
W sferze publicznej i prywatnej umowy międzynarodowe odgrywają istotną rolę. Ale są często opacznie rozumiane, i niezbyt poprawnie stosowane.