PRAWO I INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ A OBOWIĄZKI WŁADZ

ADRESACI i CEL KURSU

Kurs prowadzony jest przez doświadczonego eksperta, autora wielu przedmiotowych publikacji.

Kurs jest adresowany do pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników banków, firm i korporacji, dziennikarzy i pracowników nauki, a także innych zainteresowanych.

Cel kursu: przyswojenie minimalnej wiedzy prawnej, administracyjnej i praktycznej o ochronie praw jednostek w działalności organów publicznych, w tym także w pracy zawodowej.

Uczestnictwo w kursie potwierdzane jest certyfikowanym świadectwem.

PROGRAM KURSU ( czas trwania kursu 16 godz.)

6203684-unia-europejskaPojęcie prawa Unii. Źródła prawa i instytucje UE i ich relacje z prawem krajowym i organami państw członkowskich. Porządek i dorobek prawny Unii – acquis: Prawo międzynarodowe, a prawo wspólnotowe: a/ podstawowe zasady systemowe i strukturalne. Prawo instytucjonalne. Prawo materialne (działy). Rys historyczny. Jednolity system organizacyjny i prawny UE, traktaty zmieniające, stan obecny oraz perspektywy /2 godz./

Jednolity system organizacyjny UE: instytucje i organy. System instytucjonalny Unii: Instytucje i organy po TL, ich siedziby i języki. Instytucje: Rada Europejska, Parlament Europejski, Rada UE, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, EBC, Trybunał Obrachunkowy (omówienie). Organy: KES i KR. EBI, organy międzyinstytucyjne, agencje. System finansowy a budzet. Funkcjonowanie administracji UE. /6 godz/

Legislacja unijna: procedury i techniki, porozumienie międzyinstytucyjne, zasady, udział państw, rodzaje aktów prawnych.

Trybunał Sprawiedliwości UE a sądy krajowe. Judykatura unijna. Skargi wobec państw członkowskich, w tym Polski /2 godz./

Obywatelstwo Unii a prawa jednostek: pojęcie i charakter obywatelstwa Unii; System ochrony praw jednostki sądowy i pozasądowy; pozasądowa ochrona; typowe skargi a systemy EU-Net (Solvit, ADR, ECC-EEJ, FIN-Net i inne) /1 godz./

Zarys prawa materialnego - konkurencja a ochrona konsumenta: - pojęcie konkurencji i jej rodzaje, typ konkurencji na rynku wspólnym i wewnętrznym; główne delikty prawa konkurencji (zmowa kartelowa, nadużycie pozycji, niedozwolona fuzja, pomoc państwa, monopol, dumping i subsydia. Konkurencja pozioma i pionowa. Postępowanie antydumpingowe i przeciw subsydiom. /3 godz./

Polityki wspólne. Prawo środowiska. Fundusze strukturalne . Międzynarodowa służba cywilna w UE (Rozp. 420/2008, Dz.Urz. L 127.1) /1 godz./

Resume. Obowiązki władz w sferze implementacji i stosowania prawa Unii.. Kazusy unijne, testy /1 godz./