EUROPEJSKI URZĄD DOBORU KADR

 

Group of smiling business people

Jeżeli jesteś zainteresowany karierą w instytucjach unijnych zapewne przystąpisz do procesu selekcji EPSO

Uczestnicy zostaną wyposażeni w umiejętności potrzebne do dostania się na listę osób, które przejdą etapy selekcji EPSO z sukcesem.

Dla kogo:

- pracownicy administracji publicznej

- absolwenci uczelni wyższych którzy legitymują się tytułem magistra

- osoby które wiążą swoją przyszłość z pracą gdzie nabory prowadzone są w oparciu o Assessment Centre (np.: korporacje, banki)

Moduł pierwszy selekcji

– Rozumowanie i ocena sytuacji

Cel główny i efekty szkolenia:

Pierwszy etap konkursu EPSO tzw. computer assesment bada przede wszystkim:

- Umiejętność rozumowania werbalnego,

- Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych i tabelarycznych, 

- Umiejętność myślenia analitycznego oraz oceny sytuacji,

- Umiejętność myślenia abstrakcyjnego

Moduł drugi selekcji - Assessment centre

Podczas symulacji EPSO Assesment Centre uczestnicy będą wykonywać następujące ćwiczenia:

- studium przypadku – krótka wypowiedź pisemna przygotowywana w oparciu do dostarczone uczestnikowi materiały;

- group exercise -    słuchacze  zostaną  podzieleni  na 2  grupy  i  w  każdej  z  nich  zostanie  im przydzielone zadanie, które będzie należało wykonać w określonym czasie zespołowo;

- oral presentation –  słuchacze  będą  prezentować  ustnie  swoje  stanowisko  w  oparciu  o dostarczone im materiały;

- structured interview – każdy z słuchaczy dostanie pytanie i będzie proszony o udzielenie na nie zwięzłej odpowiedzi bez możliwości uprzedniego przygotowania się.

Plan zajęć moduł pierwszy:

 • logiczna analiza rozumowań na podstawie rachunków nazw, zdań i predykatów (znane prawa logiczne, zawodne i niezawodne schematy rozumowań, metody rozwiązania zadań)
 • zagadnienie poprawności rozumowań (formalne, materialne, pragmatyczne) na przykładach
 • elementy logiki modalnej (podstawowe pojęcia tetyczne),
 • zadania numeryczne (matematyczne) bazujące na tabelach danych i wykresach wykorzystujące podstawowe operacje matematyczne,
 • techniki heurystyczne oparte na konstrukcji modeli matematycznych wspomagające procesy podejmowania decyzji oraz oceny sytuacji,
 • rozumowania abstrakcyjne oparte na analogiach niewerbalnych,
 • zabiegi mnemotechniczne ułatwiające zapamiętywanie znaczeń omawianych pojęć i metod rozwiązywanie zadań

 

Forma zajęć:

 • warsztaty,
 • miniwykłady,
 • ćwiczenia komputerowe,

Plan zajęć moduł drugi:

 • Wprowadzenie uczestników w zagadnienie, prezentacja podstawowych cech ośrodków oceny, prezentacja i omówienie podstawowych ćwiczeń symulacyjnych realizowanych w ośrodkach oceny. Analiza konkretnych cech i umiejętności możliwych do diagnozy w ramach AC, stworzenie listy kluczowych umiejętności. Diagnoza kluczowych umiejętności niezbędnych do skutecznego przejścia AC przy pomocy wybranych testów psychometrycznych.
 • Uczestnicy podzieleni na grupy realizują ćwiczenia z zakresu AC wchodząc zarówno w role oceniających jak i uczestników AC. Spojrzenie z perspektywy asesorów jest równie ważne jak odegranie uczestnika w procesie kompleksowego przygotowania do pozytywnego przejścia AC.
 •  Szczegółowa analiza informacji zwrotnych i stworzenie profili umiejętności poszczególnych uczestników szkolenia. Realizacja ćwiczeń warsztatowych rozwijających poszczególne kompetencje potrzebne w AC. Dobór i ilość ćwiczeń rozwijająca daną umiejętność będzie dostosowana do potrzeb grupy. Podsumowanie oparte o indywidualną diagnozę każdego uczestnika. Każdy uczestnik otrzyma dostosowany do swoich potrzeb plan ćwiczeń wzmacniających najsłabsze, zdiagnozowane kompetencje niezbędne do przejścia AC.
 • Rola adekwatnego poczucia własnej wartości w procesie oceny w AC. Jak rozwijać zdrową pewność siebie i dlaczego adekwatne poczucie własnej wartości jest kluczowe dla sukcesu w pracy i sukcesu w AC. Ćwiczenia rozwojowe dla całej grupy.
 • Elementy treningu kreatywności i twórczego myślenia. Nauka technik i narzędzi, które można wykorzystać w trakcie ćwiczeń AC (rozwiązanie problemu, grupowa dyskusja, case study) zarówno jako pomoc w rozwiązaniu problemu jak i element budowania dobrego wrażenia na asesorach
 • Trening relaksacji i zarządzania stresem. Ćwiczenia dostosowane do sytuacji oceny w AC.

Założenia logistyczne kursu:

I moduł 24 godziny dydaktyczne

II moduł 16 godzin dydaktycznych

Cena kursu:

I moduł 1000zł brutto

II moduł 800zł brutto

Moduł Pierwszy Moduł Drugi
16,17,19.09 24,25.09
załącznik załącznik