MONITORING

OBSZAR ZAGADNIENIA TEMATYCZNE
MONITOROWANIE 1. Na czym polega proces monitorowania strategii? Jakie jest miejsce monitoringu w cyklu wdrażania?
2. Jakie są cele monitoringu?
3. Jakie są rodzaje monitoringu?
4. Jaki zakres ma monitoring?
5. Z jakich metod korzysta się w monitoringu?
6. Jakie zasady zapewniają właściwe przeprowadzenie monitoringu?
7. Co powinien zawierać plan monitoringu?7.1. omówienie planu w zakresie zbierania danych;

7.2. omówienie planu w zakresie analizowania danych, raportowania oraz wykorzystania wyników.

8. Jak zarządzać danymi z monitoringu – właściwy dobór technologii informatycznych?
9. Jak powinien wyglądać raport z monitoringu? Inne narzędzia oraz formy sprawozdawczości i kontroli w ramach monitoringu.
EWALUACJA 1. Czym jest ewaluacja?
2. Czym się różni monitoring od ewaluacji?
3. Jakie są funkcje ewaluacji?
4. Jaka jest rola ewaluacji ze względu na cykl wdrażania?4.1. ewaluacja ex-ante;

4.2. ewaluacja on-going;

4.3. ewaluacja mid-term;

4.4. ewaluacja ex-post.

5. Jakie są kryteria ewaluacyjne?
6. Kto jest odbiorcą wyników ewaluacji?
7. Jakie są standardy w prowadzeniu badań ewaluacyjnych?
8. Kto powinien prowadzić ewaluację? Możliwe rozwiązania, ich zalety i wady.8.1. ewaluacja wewnętrzna;

8.2. ewaluacja wewnętrzna.

9. Jak krok po kroku przeprowadzić badanie ewaluacyjne?9.1. specyfikacja problemu badawczego;

9.2. stawianie pytań ewaluacyjnych;

9.3. dobór metodologii badania i prób badawczych;

9.4. znajdowanie najlepszego wykonawcy i procedura jego wyboru;

9.5. działania w trakcie realizacji badania;

9.6. ocena jakości odebranego raportu.

9.7. rozpowszechnianie wyników.

MONITORING A EWALUACJA 1. Jak wygląda harmonogram monitoringu i ewaluacji? Ich wzajemne zależności i miejsce w cyklu wdrażania?
2. Jak ustalać odpowiedzialność za prowadzenie monitoringu i ewaluacji?
3.Czym jest analiza SWOT? Praktyczny sposób modyfikowania procesu wdrażania i monitoringu.
4. Jak prowadzić badania ewaluacyjne i monitoring w sposób etyczny?
WSKAŹNIKI. ROLA W MONITORINGU I EWALUACJI 1. Czym są wskaźniki?
2. Jakie jest ich miejsce w programowaniu strategicznym i ocenie efektów polityk publicznych?
3. Jakie są rodzaje i przeznaczenie określonych typów wskaźników?
4. Jak w sposób trafny i poprawny konstruować wskaźniki?
5. Jakie są źródła danych w ocenie realizacji wskaźników?
PODSUMOWANIE. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Budowa systemu monitoringu i ewaluacji dla gminy Zielonka – sprawdzenie wiedzy uczestników warsztatu i wypracowanie rozwiązań praktycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji.Praca na wskaźnikach z dokumentów strategicznych.