ZASTOSOWANIE MIERNIKÓW

 1. MIERNIKWprowadzenie do zagadnień pomiaru w badaniach społecznych i ekonomicznych.
 2. Podstawy metodologii badań społecznych w kontekście pomiaru wskaźników.
 3. Warsztat: ćwiczenia z zakresu projektowania metodologii nauk społecznych.
 4. Monitoring realizacji polityk publicznych i umiejscowienie wskaźników w procesie monitoringu.
 5. Wprowadzenie do zagadnienia wskaźników – definicje i funkcje wskaźników.
 6. Rodzaje wskaźników wykorzystywanych do oceny realizacji interwencji publicznych.
 7. Warsztat: ćwiczenia z zakresu określenia rodzaju wskaźników i wykorzystania matrycy logicznej w projektowaniu interwencji.
 8. Zasady konstrukcji trafnych i poprawnych wskaźników pomiaru efektów interwencji publicznych.
 9. Warsztat: ćwiczenia z zakresu konstrukcji wskaźników.
 10. Ustalanie wartości bazowych i docelowych wskaźników pomiaru efektów interwencji publicznych.
 11. Klasyfikacje podziałów przestrzeni w prezentacji wartości wskaźników pomiaru efektów interwencji publicznych.
 12. Źródła danych – ogólnodostępne statystyki publiczne wykorzystywane w budowie wskaźników.
 13. Warsztat: ćwiczenia z zakresu pozyskiwania danych, analizy i prezentacji wskaźników – wykorzystanie powszechnie dostępnych programów do analizy danych i pakietów wizualizacji danych w podziale przestrzennym.