ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE A OBOWIĄZKI PAŃSTW WOBEC NICH

ADRESACI i CEL KURSU

Kurs jest adresowany do pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników banków, firm i korporacji, dziennikarzy i pracowników nauki, a także innych zainteresowanych.

Cel kursu: przyswojenie minimalnej wiedzy prawnej, administracyjnej i praktycznej o ochronie praw jednostek w działalności organów publicznych, w tym także w pracy zawodowej.

Uczestnictwo w kursie potwierdzane jest certyfikowanym świadectwem.

PROGRAM KURSU (czas trwania 16 godzin)


PRAWO MIĘDZYNARODOWE
A OBOWIĄZKI MIĘDZYNARODOWE - 4 godz.

 • Pojęcie, cechy i funkcje prawa międzynarodowego a stosunki międzynarodowe. Relacje prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego. Społeczność międzynarodowa – zbiorowość, czy wspólnota. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa międzynarodowego. Ogólne zasady prawa i ich rolę w PMPu, a art. 38 Statutu MTS. Powstawanie i główne elementy normy zwyczajowej a dowody jej istnienia. Rola judykatury (w tym orzecznictwa MTS) i doktryny w PMPu. Struktura prawa międzynarodowego
 • Podmioty międzynarodowe rodzaje i przykłady. Zdolność międzynarodowa, Atrybuty. Państwo, GOs, Inne
 • Prawo traktatów i jego rola, budowa umowy międzynarodowej. Zdolność traktatowa (podmioty, różnice); tryb prosty i założony. Rejestracja, zatwierdzanie i ratyfikacja umów. Przystępowanie do traktatów. Przyczyny nieważności i zawieszenia umów międzynarodowych. Proszę omówić zastrzeżenia do traktatów oraz sprzeciw zwykły i kwalifikowany. Zagadnienie zmiany, poprawek i interpretacji traktatów. Depozytariusz.
 • Pojęcie i rodzaje podmiotów prawa międzynarodowego; podmiotowość a osobowość, podmiotowość państwa. Pojęcie i istota państwa jako podmiotu PMPu; rodzaje państw. Podmiotowość międzynarodowa organizacji o charakterze rządowym. Podmioty inne niż państwa i organizacje międzynarodowe. Terytorium państwowe .
 • Prawo organizacji międzynarodowych. Pojęcie i rodzaje organizacji. Cele i zasady ONZ na tle art. 2 i 3 Karty .
 • Typowe obowiązki państw wobec organizacji międzynarodowych. Udział Polski w organizacjach.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE – 4 godz.

 • Pojęcie, rodzaje i podział. Powstanie organizacji i prawne podstawy jej działalności. Akt konstytucyjny organizacji. PODMIOTOWOŚĆ prawna organizacji międzynarodowych - międzynarodowa i krajowa. Podstawowe atrybuty międzynarodowej podmiotowości organizacji. Prawo utrzymywania stosunków dyplomatycznych. Przedstawicielstwa państw przy organizacjach międzynarodowych. Przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych. Prawo zawierania umów międzynarodowych. Sukcesja międzynarodowej podmiotowości organizacji. Członkostwo organizacji międzynarodowych. Rodzaje członkostwa. Nowe formy uczestnictwa w działalności organizacji międzynarodowych. Obserwatorzy. Członkostwo organizacji międzynarodowych w innych organizacjach. Nabycie statusu członkostwa. Statutowe zakończenie członkostwa. Dobrowolne wystąpienie z organizacji. Wykluczenie z organizacji. Zakończenie działalności organizacji. Pozastatutowe zakończenie członkostwa. Kompetencje organizacji międzynarodowych rzeczowe i terytorialne. Kompetencje odnoszące się do innych podmiotów. Struktura organizacji międzynarodowych. Powoływanie organów organizacji. Klasyfikacja organów. Organy złożone z przedstawicieli rządów. Organy złożone z agentów międzynarodowych. Pojęcie status agentów międzynarodowych. Sekretariaty organizacji międzynarodowych. Komisja Europejska. Organy złożone z przedstawicieli sił politycznych, gospodarczych i społecznych. Międzynarodowa Organizacja Pracy. Parlamentarne organy organizacji międzynarodowych
 • Typologia organizacji międzynarodowych i ich rola. organy om. finansowanie organizacji międzynarodowych
 • Międzynarodowa służba cywilna. funkcjonariusze międzynarodowi.
 • ONZ i system ONZ. Organy i struktury NZ. Organizacje wyspecjalizowane. System organizacji ekonomicznych i finansowych uniwersalnych i regionalnych. Ważniejsze organizacje regionalne o charakterze powszechnym. SOJUSZE MILITARNE.
 • Organizacje a inne struktury i instytucje międzynarodowe. Struktury ekologiczne i praw człowieka.
 • NGOs - ich rola i znaczenie.oraz współpraca z GOs.

KONWENCJE PRAW CZŁOWIEKA I OCHRONY ŚRODOWISKA A OBOWIĄZKI PAŃSTWprawo

 • ( uniwersalnych konwencji (ONZ) ich struktura, obowiązki, funkcjonowanie, a udział Polski – 4 godz.

TRYBUNAŁY MIĘDZYNARODOWE a Polska - 2 godz.

RESUME I TESTY – 2 godziny