CZĘŚĆ WIEDZY

ksiazki

Kurs w części sprawdzającej wiedzę obejmuje wybrane zagadnienia z prawa, administracji publicznej, finansów publicznych, polityki zagranicznej i organizacji międzynarodowych, organizacji i zarządzania oraz zagadnienia społeczne i ekonomiczne

Zajęcia w części wiedzy obejmują w pełnym wymiarze to 60 godzin dydaktycznych z czego 8 godzin dotyczących zarządzania w administracji zostaną zorganizowane dwa razy w ciągu trwania kursu jako zajęcia opcjonalne.

Zagadnienia z prawa, administracji publicznej

3dni -  20 godz.

Dzień 1 (4h)

 1. Służba cywilna
 2. Prawo międzynarodowe publiczne

Dzień 2 (8h):

 1. Prawo konstytucyjne i źródła prawa
 2. Instytucje polityczne, funkcje i struktura organów władzy publicznej, struktura administracji, procesy decyzyjne w administracji publicznej

Dzień 3 (8h):

 1. Dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych
 2. Prawo administracyjne i procedura administracyjna
 3. Sądownictwo
 4. Prawo Unii Europejskiej

Finanse publiczne

2 dni – 16 godz.

Dzień 1 (8h)

 1. Podstawowe definicje dotyczące finansów publicznych.
 2. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych.
 3. Budżet państwa.
 4. Budżet środków europejskich.
 5. Wieloletni Plan Finansowy Państwa.
 6. Sprawozdawczość budżetowa.
 7. Budżet jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dzień 2 (8h)

 1. Deficyt budżetowy i dług publiczny.
 2. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych.
 3. Fundusze unijne w systemie finansów publicznych.
 4. System podatkowy w Polsce.
 5. Zamówienia publiczne.

Polityka zagraniczna i organizacje międzynaro-
dowe

1 dzień (8h)

 1. Polityka zagraniczna
 2. Uczestnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych – NATO, UE, RADA EUROPY, ONZ
 3. Pozycja Polski, podejmowanie decyzji, polscy przedstawiciele,
 4. Stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej – główne kierunki, priorytety,
 5. Prezydencja Polski w UE
 6. Polskie przedstawicielstwa

Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych

1 dzień (8h)

 1. Znajomość podstawowych zagadnień społecznych i ekonomicznych oraz ich wzajemnych zależności w gospodarce i polityce społecznej Rzeczpospolitej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na świecie. Czynniki rozwoju społecznego i wzrostu gospodarczego
 2. Pomiar zjawisk i procesów społeczno – ekonomicznych
 3. Zatrudnienie
 4. Dochody i wydatki oraz konsumpcja gospodarstw domowych
 5. Zastosowanie statystyki w administracji publicznej
 6. Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej w związku z procesem integracji i globalizacji gospodarczej
 7. Dostosowywanie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki społecznej do standardów europejskich
 8. Problemy społeczne, metody i środki rozwiązywanie problemów społecznych
 9. Metody i środki rozwiązywania problemów społecznych

Zarządzanie w administracji publicznej

1 dzień (8h)

Analizując pytania z części wiedzy zauważyliśmy, że układający pytania położyli nacisk na elementy związane z zarządzaniem w administracji. Jako, że każdy pominięty dział może skutkować brakiem punktów a co za tym idzie zmniejszeniem szans na uzyskanie mianowania wychodzimy z propozycją jeszcze nie realizowaną na rynku szkoleń przygotowujących do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

Moduł ten będzie omawiał zarzadzanie do poziomu rozporządzeń.