ADMINISTRACJA

 

Podstawową definicją administracji, która obecnie została uznana za klasyczną jest definicja O. Mayera uznana również przez W. Jellinka.
Głosi ona, że administracja to ta działalność państwa, która nie jest ustawodawstwem ani sądownictwem.

Zasady rządzące administracją publiczną

 1. Zasada związania administracji prawem. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i w granicach zakreślonych przepisami prawa.
 2. Zasada kierownictwa. Kierownictwo jest to działanie organu administracji publicznej organizacyjne, inicjatywne, koordynacyjne, sprawdzające, kadrowe, nadzorcze, kontrolne.

 3. Zasada koordynacji. Koordynacja w administracji publicznej sprowadza się do harmonizowania działań różnych organów administracji i urzędów publicznych dla osiągnięcia zamierzonych celów.

 4. Zasada kolegialności. Kolegialność zasadza się na wspólnym podejmowaniu decyzji przez kilka lub nawet więcej równouprawnionych osób.

 5. Zasada jednoosobowości. Jednoosobowość polega na tworzeniu jednoosobowych organów administracji i jednoosobowym podejmowaniu decyzji.

 6. Zasada zakresu działania i właściwości (kompetencji) organu. Zakres działania organu jest określany w przepisach ustrojowych prawa administracyjnego powołującego dany organ. Zakres ten obejmuje wyliczenie spraw, jakimi organ się zajmuje. Natomiast kompetencję należy rozumieć jako zbiór uprawnień organu administracji publicznej, dotyczącego określonego zakresu spraw, w którym organ ma prawo i zarazem obowiązek działania. Wyróżnia się kilka rodzajów właściwości:
  • właściwość miejscowa - służy do określenia organu terenowego, który ma kompetencję do rozstrzygnięcia danej sprawy z punktu widzenia terytorialnego zasięgu działania.
  • właściwość rzeczowa - jest to przyznanie organowi administracji prawa do rozstrzygnięcia tylko określonych kategorii spraw.
  • właściwość instancyjna - jest to wskazanie instancji właściwej do rozstrzygnięcia danej sprawy.

 7. Zasada decentralizacji. Decentralizacja wiąże się ściśle z budową aparat administracji publicznej i rozłożeniem zadań między poszczególne ogniwa tego aparatu w układzie pionowym.

 8. Zasada nadzoru. Nadzór jest to możliwość wynikająca z przepisów prawa wkraczania w działalność jednostki nadzorowanej środkami instruktywnymi, organizacyjnymi, kontrolnymi i władczymi.

 9. Zasada kontroli. Kontrola sprowadza się do wykonywania czynności sprawdzających działania jednostek administracji publicznej.

 10. Zasada odpowiedzialności. Wyróżniamy:

 • odpowiedzialność kierownicza - dotyczy osób pełniących kierownicze funkcje w administracji publicznej,
 • odpowiedzialność karna - odpowiedzialność sprawcza indywidualna,
 • odpowiedzialność majątkowa - wiąże się ze szkodami wyrządzonymi przez urzędnika w procesie realizacji funkcji administrowania,
 • odpowiedzialność służbowa - jest to odpowiedzialność pracowników względem przełożonych za uchybienia wobec obowiązków służbowych

szkolenie

Przykładowe realizowane szkolenia:

- Mobbing i prawo pracy,

- Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne

- Obowiązki i odpowiedzialność kierownika komórki organizacyjnej świetle przepisów prawa pracy i ustawy o służbie cywilnej

- Kierowanie zespołem i asertywność w pracy zespołem

- Motywowanie pracowników i rozwiązywanie konfliktów

- Delegowanie i egzekwowanie zadań

- Myślenie i planowanie strategiczne